Regulamin

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady prowadzenia zajęć przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa o nazwie “Sukceso” reprezentowaną przez Igę Walczak (tel.: +48 887 529 000, e-mail: biuro@sukceso.pl), działającą przy Oddziale 

IT Zone 9 Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości “TwójStartUP” z siedzibą w Warszawie: ul . Żurawia 6/12 , lok . 766 ,

00-503 Warszawa, adres do doręczeń al. Jerozolimskie 123a 18 piętro Atlas Tower 02-017 Warszawa, NIP: 5213641211; 

REGON: 146433467; BDO: 000460502 (zwaną dalej “Szkołą”).


SPIS TREŚCI:

§ 1 Przedmiot regulaminu

§ 2 Prawa i obowiązki ucznia

§ 3 Zapisy na Zajęcia

§ 4 Organizacja Zajęć Indywidualnych 

§ 5 Organizacja Zajęć Grupowych

§ 6 Materiały do nauki

§ 7 Forma Zajęć online

§ 8 Nauczyciele

§ 9 Rezygnacja z uczestnictwa w Zajęciach Indywidualnych

§ 10 Rezygnacja z uczestnictwa w Zajęciach Grupowych

§ 11 Reklamacje

§ 12 Zmiana Regulaminu 

 

 

§ 1 Przedmiot regulaminu

 

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach (zwanych dalej także „Kursem”, „Zajęciami”) prowadzonych przez Szkołę na rzecz osób, które zakupiły określone Zajęcia (zwanych dalej „Uczniami”).

Kurs prowadzony jest w formie Zajęć online, grupowych.

Zajęcia w parach, traktowane są jak Zajęcia indywidualne. W przypadku Zajęć w parach zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu przewidziane dla zajęć indywidualnych.

Każdy Uczeń ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Udział w Zajęciach jest tożsamy z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 2 Prawa i obowiązki ucznia

 

Uczeń ma prawo do odbycia jednej lekcji próbnej, która jest odpłatna, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły.

Uczeń zobowiązany jest do dokonania zapłaty za udział w lekcji próbnej, nie później niż na 24 godziny przed lekcją próbną.

Potwierdzeniem zapisu oraz udziału w lekcji próbnej jest dokonanie płatności oraz przesłanie potwierdzenia przelewu za  lekcję próbną, w kwocie zgodnej z aktualnym cennikiem Szkoły, dostępnym na stronie internetowej Szkoły: https://sukceso.pl/cennik/.

Po lekcji próbnej, płatności odbywają się miesięcznie z góry, za ustaloną z Uczniem liczbę godzin, do dnia 5 każdego miesiąca.

Uczeń może dokonać płatności za Zajęcia wykonując przelew tradycyjny na konto Szkoły lub korzystając z serwisu „Przelewy 24”.

Uczeń zobowiązany jest do potwierdzenia terminów Lekcji w danym miesiącu do dnia pierwszego każdego miesiąca.

Uczeń ma obowiązek niezakłócania pracy Nauczyciela oraz innych uczestników kursu.

Uczeń jest zobowiązany są do punktualnego stawiania się na Zajęciach, a Nauczyciele do rozpoczynania i kończenia Zajęć o ustalonej porze.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W związku z formą Zajęć online, Uczeń jest zobowiązany do korzystania podczas Zajęć z:

komputera lub laptopa,

słuchawek lub głośnika,

kamerki,

mikrofonu,

programu obsługującego pliki PDF*, doc*, mp3*, mp4*,

pobranej na komputer lub laptop aplikacji Skype,

Internetu o prędkości zapewniającej odpowiednią jakość połączenia podczas Lekcji.

 

 

§ 3 Zapisy na Zajęcia

 

W celu zapisania się na Zajęcia należy uzupełnić Formularza Zapisu dostępny na stronie internetowej Szkoły: https://sukceso.pl/zapisy/  lub skontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta korzystając z numeru telefonu: +48 887 529 000 lub poprzez email: biuro@sukceso.pl

 

§ 4 Organizacja Zajęć Indywidualnych 

 

Poziom zajęć indywidualnych jest dostosowywany do poziomu umiejętności Ucznia.

Poziom umiejętności Ucznia jest weryfikowany przez Nauczyciela podczas lekcji próbnej, w celu dopasowania materiałów dydaktycznych stosowanych podczas Zajęć.

Nauczyciel weryfikuje poziom Ucznia poprzez obserwowanie sposobu rozwiązywania zadań o różnym stopniu trudności przez Ucznia.

Szkoła świadczy usługi edukacyjne dla Ucznia, tj. przeprowadza Lekcje indywidualne, które zobowiązała się zorganizować.

Liczba Zajęć w danym miesiącu jest ustalana przez Ucznia do pierwszego dnia danego miesiąca, wraz z pracownikiem Szkoły w formie mailowych ustaleń.

Uczeń ma prawo odwołać Zajęcia, informując Biuro Obsługi Klienta nie później, niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia odwołane przez Ucznia później niż na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem Zajęć, traktowane są jako odbyte.

Zajęcia odwołane przez Ucznia poprzez bezpośredni kontakt z Nauczycielem, a nie Biurem Obsługi Klienta traktowane są jako odbyte.

Jeżeli Uczeń odwoła Zajęcia zgodnie z ww. postanowieniami Regulaminu, wspólnie z pracownikiem Biura Obsługi Klienta ustali on zastępczy termin, w którym odwołane Zajęcia będą mogły się odbyć.

Jeżeli Uczeń nie stawi się na zaplanowanych ze Szkołą Zajęciach, Zajęcia takie są traktowane jako odbyte.

 

 

§ 5 Organizacja Zajęć Grupowych

 

Przydział do grup odbywa się na podstawie  rozmowy wstępnej z Uczniem lub wypełnionego przez Ucznia testu sprawdzającego poziom umiejętności matematycznych.

Jeżeli w trakcie trwania Zajęć grupowych poziom Zajęć w danej grupie będzie dla Ucznia zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas Uczniowi przysługuje prawo do zmiany grupy.

Szkoła świadczy usługi edukacyjne dla Ucznia, tj. przeprowadza Zajęcia grupowe, które zobowiązała się zorganizować.

Liczebność grupy wynosi co najmniej 3 osoby.

Harmonogram Zajęć grupowych jest określany przed rozpoczęciem Zajęć, z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa poniżej.

Szkoła ma prawo do zmiany harmonogramu Zajęć z ważnych przyczyn (np. choroba Nauczyciela). Uczeń zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie odrobienia Zajęć w celu potwierdzenia terminu.

O braku możliwości uczestnictwa w zajęciach w nowym terminie, Uczeń powinien powiadomić Szkołę niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 24h od otrzymania informacji od Szkoły), aby możliwe było dostosowanie terminu do dostępności Ucznia.

W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu, o której mowa w ust. 7, Uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach w nowym terminie, a także gdy nie będzie możliwe dostosowanie terminu do możliwości Ucznia, Szkoła umożliwia Uczniowi odrobienie zajęć w innym terminie wspólnie uzgodnionym przez strony (bez dodatkowych opłat).

 

 

§ 6 Materiały do nauki

 

Materiały udostępniane przez Szkołę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Ucznia na własny użytek.

Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie materiałów udostępnionych Uczniowi przez Nauczyciela i Szkołę.

Nieuprawnione jest nagrywanie Zajęć przez Ucznia poprzez nagrywanie ekranu, lub nagrywanie Zajęć korzystając z innego urządzenia bez uprzedniej zgody Nauczyciela oraz wszystkich pozostałych Uczniów w przypadku Zajęć grupowych.

Materiały przygotowane przez Nauczycieli oraz Szkołę są w całości objęte przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do udostępnionych Uczniowi materiałów dysponuje Szkoła bądź inny podmiot, od którego Szkoła uzyskała odpowiednią licencję. Szkoła może udostępniać Uczniowi Materiały w oparciu o inną podstawę prawną.

 

 

§ 7 Forma Zajęć online

 

Zajęcia odbywają się przy użyciu aplikacji Skype.

Korzystanie z aplikacji Skype nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami ze strony Ucznia.

Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu dobrej jakości łącza internetowego.

Szkoła nie odpowiada za nieprawidłowości techniczne podczas trwania Zajęć, których przyczyna leży po stronie Ucznia lub innych podmiotów, z których usług Uczeń korzysta (np. usługa dostępu do Internetu).

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają uczestnictwo w Zajęciach, których przyczyna leży po stronie Ucznia lub innych podmiotów, z których usług Uczeń korzysta, Zajęcia uważa się za odbyte.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych podczas trwania Zajęć, Uczeń może zgłosić się do pomocy technicznej Szkoły dzwoniąc pod numer: +48 504 656 978.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają uczestnictwo w Zajęciach, których przyczyna leży po stronie Szkoły, Zajęcia te w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin. Do ww. sytuacji odpowiednie zastosowanie mają postanowienia IV ust. 6-8 Regulaminu.

 

 

§ 8 Nauczyciele

 

Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego Nauczyciela w celu poprowadzenia Zajęć indywidualnych i grupowych.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Nauczyciela w trakcie trwania Kursu indywidualnego i grupowego.

Uczeń posiada prawo, aby w uzasadnionych przypadkach po konsultacji z pracownikiem szkoły dokonać zmiany Nauczyciela w trakcie trwania Kursu indywidualnego lub grupowego.

 

 

§ 9 Rezygnacja z uczestnictwa w Zajęciach Indywidualnych

 

Uczeń może przerwać naukę po odbyciu wykupionych lekcji.

 

 

§ 10 Rezygnacja z uczestnictwa w Zajęciach Grupowych

 

Dla kursów grupowych termin wypowiedzenia to 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

Uczeń może przerwać naukę po odbyciu wykupionych lekcji bez wcześniejszego składania wypowiedzenia.

Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji  na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji).

Kursant rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania płatności za dotychczas zrealizowane Zajęcia oraz Zajęcia zaplanowane na czas 30 dni okresu wypowiedzenia.

Płatność za opłacone i niezrealizowane Zajęcia zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Ucznia w ciągu siedmiu dni roboczych, licząc od daty rezygnacji z kursu.

 

 

§ 11 Reklamacje

 

Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta.

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email Ucznia, dokładny opis reklamacji, uzasadnienie reklamacji.

W wypadku problemów technicznych po stronie Ucznia, które uniemożliwiły przeprowadzenie Zajęć następuje strata Lekcji bez możliwości reklamacji.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły uniemożliwiających odbycie zaplanowanych Zajęć, Uczeń ma prawo zrealizować te Lekcje, w ustalonym z Biurem Obsługi Klienta zastępczym terminie.

W przypadku nieobecności Nauczyciela na Lekcji, Lekcja nie przepada i można ją odbyć w ustalonym z Biurem Obsługi Klienta zastępczym terminie.

Reklamację o nieobecności lektora należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta.

 

 

§ 12 Zmiana Regulaminu 

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Uczeń zostanie powiadomiony mailowo nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.

Szkoła zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Uczeń nie zgłosi Szkole sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Uczeń wyraził na nie zgodę.

Uczeń ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku, gdy Uczeń zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.